دستور به برداشتن مصاحبه احمد منتظری با حسین دهباشی از روی سایت

باسمه تعالی

به دستور «کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» مصاحبه احمد منتظری با حسین دهباشی از سایت حذف شد.

20 شهریور 1397