‏بيانيه در مورد ممانعت مأمورين سپاه پاسداران از رفتن آیت الله العظمی منتظری به تهران جهت معالجه

‏‏

‏بسمه تعالى ‏

به دنبال معاينات پزشكى از حضرت آيت الله العظمى منتظرى، تصميم بر اين گرفته شد كه‏ ‏از معظم له تاليوم اسكن و سپس آنژيوگرافى به عمل آيد تا ميزان گرفتگى عروق قلب‏ ‏مشخص شود كه جهت انجام اين امور ساعت ‏8/5‏ صبح يكشنبه 4/12/81 در يكى از‏ ‏بيمارستانهاى تهران تعيين وقت شده بود كه در ساعت ‏6/5‏ صبح آماده حركت به سوى‏ ‏تهران شديم . مأمورين سپاه پاسداران قم كه حفاظت ايشان را به عهده دارند با اينكه‏ ‏دو اتومبيل جداگانه در اختيار داشتند اصرار بر اين می نمودند كه يكى از ماموران آنها در‏ ‏اتومبيل شخصى ايشان سوار شود كه اين امر با مخالفت روبرو شد و بر اثر همين مسأله از‏ ‏حركت معظم له به سوى تهران جلوگيرى به عمل آمد.

‏ ‏ممانعت به صورت قرار دادن دو اتومبيل در دو طرف كوچه انجام گرفت كه متأسفانه‏ ‏هنوز (ساعت 6 بعدازظهر) ادامه دارد.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى ‏

احمد منتظرى

‏‏1381/12/4‏  ‏

‏ ‏بسمه تعالى ‏

‏براى دومين روز متوالى ، عليرغم همه قوانين و مقررات عقلى و شرعى (با تعيين وقت‏ ‏قبلى با هيأت پزشكى و انتظار آنان در تهران ) نيروهاى سپاه پاسداران قم از رفتن حضرت‏ ‏آيت الله منتظرى به بيمارستان جهت انجام معاينات لازم جلوگيرى كردند و على رغم‏ ‏اصرار فراوان ، معظم له را حدود 30 دقيقه در داخل ماشين منتظر گذاشتند.

این گونه بنظر می رسد كه غوغاى اعلام برداشتن حصر پنج ساله فقط تبديل آن از‏ ‏حصرى آشكار به حصرى پنهان می باشد - همانطور كه در بعضى روزنامه هاى وابسته‏ ‏پيشنهاد كرده بودند - چرا كه با گذشت نزديك به يك ماه از اعلام برداشتن حصر، هنوز‏ ‏حسينيه ايشان با كمال نياز به آن براى مجالس عزادارى و اجتماعات دينى و تدريس‏ ‏معظم له و همچنين دفتر مشهد و... تحويل نگرديده و حسابهاى بانكى ايشان كه در زمان‏ ‏حصر بسته شده بود هنوز باز نشده است ; و با كمال تأسف از پاسدارانى كه به عنوان حفاظت‏ ‏حضور دارند به عنوان كارهاى اطلاعاتى پنهان و آشکار استفاده می شود كه كشف دوربين و‏ ‏ميكروفون مخفى كه در محل ملاقاتهاى ايشان بدست آمده نمونه اى از اعمال آنها می باشد.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى

احمد منتظرى

 ‏‏‏81/12/5‏13‏