‏توضيح دفتر آيت الله العظمى منتظرى پيرو درج مقاله اى از آقاى نيما راشدان


‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏پيرو درج مقاله اى در سايت آقاى نيما راشدان و انتساب مطلبى به حضرت آيت الله العظمى منتظرى در‏ ‏رابطه با حجة الاسلام آقاى عبدالله نورى ، توجه خوانندگان محترم را به نكته زير جلب می نماییم:

‏از آنجا كه مطلب نقل شده به استناد از كتاب "واقعيتها و قضاوتها" است و آيت الله منتظرى نويسنده ‏ ‏كتاب قلمداد شده اند، لازم به ذكر است كه ايشان نويسنده كتاب مذكور نمى باشند و لذا مسئوليت مطالب‏ ‏مندرج در كتاب به عهده نويسنده يا نويسندگان آن می باشد.

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى

احمد منتظرى ‏

‏‏1383/9/24‏