‏متن نامه به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره تقاضاي رسيدگي به مطالب روزنامه جمهوري اسلامي


‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏

‏وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى جناب آقاى مسجدجامعى

‏ ‏سلام عليكم

‏ ‏احتراما در روزنامه جمهورى اسلامى مورخه 20 آبان 1382 شماره 7059 مطلبى تحت عنوان‏ ‏"جواز مصافحه، چرا؟" اشاره به يكى از فتاواى حضرت آيت الله العظمى منتظرى ، مطالبى در ذيل آن مقاله‏ ‏درج شده است كه به صراحت از مصاديق و عناوين توهين و هتك حرمت می باشد‏ عباراتى چون "فردى مدعى فقاهت "، "تغييرات فاحش فكرى "، "خصلت هاى منفى نفسانى "، "نقاط‏ ‏ضعف اخلاقى "، "لجاجت و انحراف سياسى "، "فساد و انحراف " و "اظهارنظرهاى گزافه و بى اساس فقهى "‏ ‏همگى به صراحت با هدف و قصد توهين و هتك حرمت معظم له صورت گرفته است .

‏ ‏چنانكه استحضار داريد در فصل سوم حقوق مطبوعات آمده است : مطبوعات حق دارند نظرات ،‏ ‏انتقادات سازنده و... را با رعايت موازين اسلامى و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. در تبصره ‏ ‏ذيل آن ، انتقاد سازنده را مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين ، تحقير و تخريب‏ ‏دانسته است .

‏ ‏همچنين در فصل چهارم حدود مطبوعات در ذيل ماده 6 در عداد موارد اخلال به حقوق عمومى و‏ ‏خصوصى ، اهانت به مراجع تقليد هم برشمرده است ; و نظر مجلس در موضوع استفساريه عبارت : اهانت ،‏ ‏توهين يا هتك حرمت ; مبنى بر اين است : "بكار بردن الفاظ صريح يا ظاهر و ارتكاب اعمال و انجام حركات‏ ‏كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانى و مكانى و موقعيت اشخاص ، موجب تخفيف و‏ ‏تحقير آنان شود".

‏ ‏على هذا، با توجه به موارد قانونى فوق و احراز صراحت و قصد در توهين و هتك حرمت ، تخفيف و‏ ‏تحقير كه توسط نشريه فوق الذكر نسبت به مرجع و فقيه عاليقدر حضرت آيت الله العظمى منتظرى صورت‏ ‏گرفته است ; از آن مقام محترم تقاضاى رسيدگى و تعقيب بر اساس ماده 27 قانون مطبوعات را داريم . تصوير‏ ‏مقاله مندرج در نشريه فوق الذكر به پيوست ارسال می گردد.

‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏دفتر حضرت آيت الله العظمى منتظرى

احمد منتظرى

‏‏1382/9/9‏ ‏