در وداع خاکیان (این تصاویر مربوط به تشییع پیکر مطهر است؛ ۳۰ آذر ماه)