در وداع خاکیان (این تصاویر مربوط به تشییع پیکر مطهر است)