مصاحبه بی بی سی (یک روز قبل از رفع حصر)

دانلود
مصاحبه بی بی سی با آیت الله العظمی منتظری (یک روز قبل از رفع حصر)- 9 بهمن 1381