پیام تسلیت مسئولین کشوری

پیام‌های تسلیت مسئولیت کشوری

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ‏

‏پیام تسلیت حضرت آیت الله صادق لاریجانی ‏

‏پیام تسلیت آقای دکتر علی لاریجانی ‏

‏پیام تسلیت آقای دکتر عبدالله جاسبی ‏

‏پیام تسلیت آقای دکتر محسن رضایی ‏

‏پیام تسلیت مسئولین شهرستان نجف آباد‏