صفحه ۷۸۳

الباب السابع

فی ذکر بعض الایات و الروایات الواردة فی سیرة الامام و أخلاقه فی معاشرته المسلمین وغیرهم، و فی مطعمه و ملبسه و نحو ذلک

و فیه ثلاثة فصول:

ناوبری کتاب