صفحه ۸۵

فروتن و فداکار "علیرضا رجایی"

مهم ترین ویژگی آیت الله منتظری پیش از هر چیز شجاعت اخلاقی وی بود که به قول مرحوم شریعتی هرگز حقیقت را به نفع مصلحت قربانی نکرد و هرگز برای مصلحت شخصی و حتی مصلحت های سپهر عمومی اخلاق و اعتقادات اساسی دینی اش را زیر پا نگذاشت. سراسر زندگی ایشان حکایت از همین پایداری و ثبات رأی داشت. اما با این حال که ایشان ثبات رأی داشتند و بر اصول ثابتی پافشاری می‎کردند چارچوب ثابت اصول اخلاقی، دینی و مذهبی ایشان مانع از این نبود که نسبت به ایده های جدید آغوش بگشاید. این گشادگی البته باعث نمی شد ایشان نسبت به گذشته سیاسی خودشان نگاه منتقدانه ای داشته باشد، در عین اینکه ثبات رأی سبب ارتجاع و واپسگرایی آیت الله منتظری نمی شد، ظرفیت عاطفی و همسویی که ایشان با افراد قربانی و مظلوم جامعه داشت ویژگی دیگر آقای منتظری بود و هرگز اعتقادات مسلکی ایشان سبب این نبود که نسبت به افراد قربانی حتی اگر با اعتقاداتش همسویی نداشتند، بی اعتنا باشد. او نه تنها بی اعتنا نبود بلکه برای احقاق حقوق کسانی که هیچ گونه سنخیت فکری با او نداشتند حاضر به همه گونه فداکاری بود و این فداکاری را در طول زندگی اش انجام داد.

هرگز معیار و میزانی برای خودی و غیرخودی کردن قربانیان نداشت و دفاع از قربانیان صرف نظر از مسلک و عقیده شان ویژگی بارز

ناوبری کتاب