صفحه ۷۸

طائر سرمست زندگی "غلامحسین خورشیدی (عارف)"

ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ پلکی نمی زنند هزاران هزار چشم، در شوق دیدن روی دوباره ات !

دانم نمی شود اما یک آرزو، از آسمان کاش به زمین باز می‎شدی ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
جویی ز اشک و خون، شد آب پشت پا، گرچه امید به برگشتنت نبود ! ____ دیدم به چشم خویش که تابوت جسم تو، چونان نگین انگشتری خلق گشته بود !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ می‎شد و می‎شود شنید که دل های مردمان، از داغ هجر تو فریاد می‎کشند !
ای پیر رهنما، یار هماره مردم نظاره کن، کاین مردمند همه نالان ز رفتنت ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
یار همیشه مردم نگاه کن، نک مردمند که ناباور فراق، تو را ضجه می‎زنند ! ____ ده ها کرور شیفتگان همیشه ات، وز گمرهان که به خود آمدند و دیر !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ نامت حسینعلی، چه زیبا بود که تو، معجونی از حسین بودی و از علی !
اینک دریغ و صد افسوس رهبرا، خسته ز جور زمان خفته تن به گور ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
آری تنت به گور ولی تو نمرده ای هگز، بل زنده ای به تمام زمانه ها ! ____ از مردمان آگه و دلخون رفتنت، فریاد زنده بودن خود را تو گوش کن !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ در سوگ تلخ تو پر شد ز اشک و خون، چشمان مردم آگاه پاک دل !
گرچه فسوس که یاران دیو و دیو را، درسی از این همه پیغام دل نشد ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
ای افقه زمان، ای اعدل زمان، ای نائب امام، ای در جهاد تک ! ____ وین را توان که دید، خوب، در پرده شب تاریک فرقت روی تو رهبرا !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ اینک تو رفته ای اما نمرده ای، بابای خوب و پر از مهر سبز ما !
ما رخ به رخ در آبگین راستی، روی تو را به تماشا نشسته ایم ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
تو زنده ای به کالبد آزادگی، پدر، تو زنده ای در تن دلدادگی، پدر ! ____ در نام سوگ تو اما به سوگ خویش، اینک نشسته ایم و بس !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ از بهر تازه کردن پیمان دراز کن، دستی ز عالم بالا که رفته ای !
پیمان در پی آزادگی شدن، پی پاکی بدن، صفا و عشق ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
ما را رها مکن، رهبر بمانمان، هر چند به پیروی ات سست بوده ایم ! ____ با ما بمان که اینک مصممیم، بر پایش افق، کز آن شید سر زند !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ در سینه پر مهر تو کین کس، دانم پدر که جای نشستن نیافته !
وین را توان دید، خوب، در مهر ناب تو بر گمرهان پیش ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
اما به ما مگیر، که به یاد روی تو، ای پاک دل، مظلوم کینه ها ! ____ نفرین کنیم به دیوان پر فریب، اهریمنان، به رخساره آدمی !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ بغضم نمی دهد امان و اشک، بی اختیار سرازیر گشته است !
بر ما ببخش و بخواه از خدای نیز، بخشد که پیرو در خور نبوده ایم ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
سوم چه هست، هفتم چه باشد، چهلم چه هست، سال چیست ؟! ____ در سینه های پاک تا ابد، سوگ تو ای بزرگ، پایدار خواهد بود !
ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟! ____ وینک من "عارف"م، مرید هماره ای، که خونش به دل شده !
در خلوتم تو هستی و در جلوتم تویی، اشکم گواه من و این آه سینه ام ! ____ ای مرغ عشق، طائر سرمست زندگی، با ما بگو به کجا پر کشیده ای ؟!
2 و 3 دی ماه 1388

ناوبری کتاب