صفحه ۶۲

داد و مسائل دنیوی را به دین و مذهب نفروخت. و بیش از آنکه به فکر ساختن دنیای خود باشد به فکر ساختن آخرتی نیکو بود. مهم ترین تفکر ایشان در رابطه با دین این بود که هرگز دین را دکان قرار نداد و در مقابل تمام کج روی ها ایستادگی کرد. دیگر ویژگی بارز ایشان این بود که همیشه خیر مردم را می‎خواست و امر به معروف و نهی از منکر می‎کرد و هرگز در دفاع از مرزهای دین کوتاهی نکرد. مردم باید به پاس رنج های این عالم ربانی و اندیشمند نام ایشان را زنده نگه دارند چرا که ایشان مایه فخر ملت است. دیگر نکته ای که در رابطه با ایشان می‎توان گفت این است که ایشان فردی بود که در سکوت صدایش مانند ندای حق گو به گوش می‎رسید و جزء کسانی بود که شریعت مصطفی را به درستی به مردم نشان داد. ایشان از مجتهدان حق گو بودند که می‎توان ایشان را همنشین با اولیای خدا دانست.

ناوبری کتاب