صفحه ۵۰

مردم ماند. عزیز شد و عزیز نگاه داشته شد. پیوند امروز این پیر با مردم، مانند پیوند امروز امام با مردم و مانند پیوند امروز بسیاری دیگر که میان مردم هستند و حامی ایشانند، گویای این است که عمری با برکت و خدایی است که می‎تواند مردنی اینچنین با شکوه با خود داشته باشد. محبوبیت امری فرا مادی است و به جز دلیل های زمینی، حکمت هایی خدایی دارد. کسی که اینچنین محبوب می‎میرد، با اعتبار پروردگارش محبوب شده است و محبوبیتش ماندگار گشته است. این روزها به چشم شاهد هستیم که چگونه بر اعتبار و محبوبیت افراد افزوده می‎شود.

آنقدر این روزها به وجهه های غیر مادی کاریزما شدن اندیشیده ام، آنقدر این روزها آبرودار شدن ها و بی آبرویی ها برایم فراتر از انسان ها و تبلیغات شده است، آنقدر این روزها بهترین معیار نقد و سنجشم این آبروهای زمینی کسب شده از مجرای غیر زمینی است، که جایی برای صحبت کردن از علم و فقه و دانش این عالم فرزانه نمی گذارد. وقتی امروز نسل جدید را با تمام ویژگی هایش در برابر این خبر دردناک می‎بینم، باور می‎کنم که خدایی هست که نزدیک است و همه تألماتی که برایمان به ارمغان می‎آورد نیز جز از سر خیر و رحمت بی دریغش نیست. باور می‎کنم خدای نزدیک ما نشانه های نزدیک تری دارد حتی اگر نشانه ها را با اشک و اندوه بپذیریم.

درگذشت این مرجع سبز را به خانواده محترمشان، مقلدین این فقیه و دیگرانی که دغدغه دین و مردم دارند تسلیت عرض می‎کنم.

ناوبری کتاب