صفحه ۳۷

بس بزرگ برای جنبشی دانست که علم دموکراسی و آزادی را بلند کرده است اما حضور وی اکنون باید در میان ما، صورت روشن تر و واضح تری به خویش بگیرد. اعتراض به استبداد، ظلم و تضییع حقوق انسان ها، اعتراف به اشتباهات احتمالی در مسیر مبارزه و البته توجه ویژه به "انسان" به عنوان غایت و هدف و نه یک وسیله می‎تواند باعث شود آیت الله منتظری همواره در کنار ما باقی بماند.

تصور می‎کنم اکنون باید به سبک شاملوی بزرگ مرثیه ای برای آیت الله سرود و گفت: "متبرک باد راه تو".

ناوبری کتاب