صفحه ۳۰

خواستهای مردم در انقلاب را تحقق می‎بخشیم هرگاه پای استقامت سست نکنیم؛ و او پای استقامت سست نکرد و ایستاده بر حقوق مردم ایران، چشم از جهان فرو بست. به کاروان سرور آزادگان، حسین بن علی (ع) پیوست و زندگی در آزادگی جست.

29 آذر 1388
""
مردی که دامان شریفش، پاکیزه تر از آسمان بود
"سیمین بهبهانی"
مردی که دامان شریفش، پاکیزه تر از آسمان بود ____ در قطره اشکش محبت، تابیده چون رنگین کمان بود
با دولت وارستگی ها، در منتهای خستگی ها ____ آیات مهر و حکم عدلش، تا مرز بی مرزی روان بود
بخشید معنی را تکامل، چونان که بخشد غنچه را گل ____ زیرا وجودش نیم دیگر، از خطه نیم جهان بود
واگشتنش را دوست دارم، بر جرأتش حرمت گذارم ____ با آن که بنیان کهن را، خود از نخستین بانیان بود
او ماند و آن درهای بسته، با آن دل از جور خسته ____ رنجیده از نامهربانی، با مهربانان مهربان بود
با فقر صاحب جاه بودن، در کنج عزلت شاه بودن ____ آیین انسانی چنین است، این فخر انسان آنچنان بود
مکتب به مسند وانهشتن، از بهره دنیا گذشتن ____ در خورد هر بی دست و پا نیست، آنکس که این شد قهرمان بود
اسطوره ای از استواری، اعجوبه ای از مهر و یاری ____ هرگز نمرده است و نمیرد، مردی که سر تا پاش جان بود
1388930

ناوبری کتاب