صفحه ۲۹۵

نيست دگر قرص قمر پيش ما "فرزند يكي از پاسداران محافظ ايشان"

ثلاثة اليوم محرم رسيد ____ منتظري دعوت حق را شنيد
زود بشد، سوي خدا پر كشيد ____ جام وصال خود و حق سر كشيد
منتظري رفت ولي بي ريا ____ عرش بدو گفت بيا و بيا
منتظري چشمه اي از نور بود ____ از دغل و كذب و ريا دور بود
منتظري نور دل ناس بود ____ خط و حساب و منشش راست بود
ديدن او بود بهشت برين ____ منتظري، روي زمين بهترين
منتظري، منتظر يار بود ____ معني تام اولوا الالباب بود
بيت چه احزان شده بي بوي او ____ خانه چه ويران شده بي روي او
ريش شد از دوري او قلب ما ____ نيست دگر قرص قمر پيش ما

ناوبری کتاب