صفحه ۲۸۸

حجت مسلمانی ما "حسن یوسفی اشکوری"

بهرام بیضایی، نویسنده و کارگردان بافکر و نامدار کشورمان، در فیلم "روز واقعه" (که به گمانم پر محتواترین و بهترین اثر هنری درباره رخداد عاشورا و حادثه کربلا است) از زبان قهرمان داستانش (که یک جوان مسیحی نومسلمان عاشق است اما حسین و مسیح را با هم در یک سیما - به شکل نمادین دو خورشید بر یک نیزه می‎بیند -)، جمله ای درباره مقتدای نویافته اش می‎گوید که از منظر ایمانی و تاریخی بسیار عمیق است: "حسین حجت مسلمانی ما است" !

باور کنید که بدون گزافه گویی های معمول می‎گویم: "منتظری حجت مسلمانی ما بود". نمی خواهم بگویم او تنها حجت ما بود (گرچه سوگمندانه باید گفت که در دوران اخیر حجج زیادی برای اسلام و تشیع باقی نمانده است)، اما بی گمان او در میان عالمان دین عالیترین حجت بود و در سطح عام از کم نظیرترین الگوهای دینی و اخلاقی در عرصه دین و سیاست به شمار می‎آمد. در روزگاری که به تعبیر زیبای شریعتی "قبله ها" به راحتی خیانت می‎کنند (و کردند) و امیدها را به نومیدی و ایمانها را به ریا و راستی ها را به نفاق تبدیل می‎کنند (و کردند) و اخلاق سخت در پای دیو قدرت ذبح شرعی شده است، منتظری به عنوان یک شخصیت حوزوی و متعلق به نسل گذشته و دومین رهبر روحانی مبارزه در طول نیم قرن اخیر و بویژه دومین مقام دینی - سیاسی در نظام برخاسته از انقلاب، با جهاد اکبر و اصغر خود، توانست به مقام بلند و یگانه حجت مسلمانی نسل انقلاب و نسل پس از انقلاب تعالی یابد و بر تارک تاریخ معاصر ما خوش بنشیند و جاودانه شود.

ناوبری کتاب