صفحه ۲۸۶

گوناگون در این حوزه، از مناظر گوناگون دیگری نیز دارای برجستگی های بی بدیلی بود. صداقت همراه با شجاعت ایشان، تجربه زندان های طولانی و شکنجه های سنگین در رژیم گذشته و تعامل آزاد و بی قید و شرط با دگراندیشان موجب شده بود همواره نسبت به حقوق اساسی ملت به ویژه آزادی های مدنی و سیاسی حساس باشند. شاید بسیاری از زندانیان دهه شصت فراموش نکرده باشند که آیت الله منتظری برای نظارت بر زندان های آن دوران و با کمک برخی از نزدیکان و دوستان خود، در قالب زندانی از وضعیت زندان ها و زندانیان باخبر می‎شد و این هشیاری ایشان موجب کاهش رنج و آلام زندانیان سیاسی در آن دوران می‎گردید. مقاومت آیت الله منتظری در برابر موج گسترده اعدام های دهه شصت بر کمتر کسی پوشیده است. در آن دوران به جز ایشان و تعداد محدودی از نخبگان کمتر کسی جسارت و جرأت چنین مقاومت و اعتراضی داشت، بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی و شخصیت های حکومتی یا با این وضعیت همراه شده یا سکوت پیشه کردند. انتشار خاطرات آیت الله منتظری با ارایه اسناد و مدارک مختلف بخشی از ابعاد پنهان این ماجرای غم انگیز را به تصویر می‎کشد. بی گمان خاطرات ایشان یکی از مستندترین و دقیق ترین گزارش های موجود در این خصوص می‎باشد. البته خاطرات منتشر شده ایشان برای آگاهی از بسیاری از رویدادهای چهار دهه اخیر کشور حائز اهمیت می‎باشد.

3 - توجه به حقوق پیروان مذاهب دیگر و به ویژه اهل سنت در ایران یکی دیگر از مشخصه های تلاش این فقیه برجسته می‎باشد. اعلام

ناوبری کتاب