صفحه ۲۸۵

تمامی این فشارها و رنج ها موجب نشد تا ایشان ذره ای از مواضع خود کوتاه آید.

آیت الله منتظری به دلایل گوناگونی یکی از مهمترین شخصیت ها و نخبگان ایران معاصر به شمار می‎رود.

1 - در حوزه فقاهت آیت الله منتظری را باید از نسل نوین مجتهدان و مراجعی دانست که دغدغه عصر و زمان خود را داشت. با مسائل زمان خود عمیقا مواجهه داشت و برای این دست از موضوعات نیز با فتوای تازه و بی سابقه خود منشاء شکل گیری نگرش ها و رویکردهای نوینی در فقه گردید. هر چند باید آیت الله منتظری را یکی از پیشگامان طرح نظریه ولایت فقیه دانست اما گذر زمان نشان داد قصد و منظور وی از ولایت فقیه نه حاکمیت مطلقه و بی قید و شرط یک فقیه بر تمام شئون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؛ بلکه ولی فقیه مورد نظر ایشان تنها ناظری است بر مسائل جاری کشور ! همچنین از همین منظر فتاوای بیشمار ایشان درباره حرمت حقوق دگراندیشان نشان از هم و غم ایشان برای بسط آزادی های سیاسی و مدنی داشت. امری که تا پیش از آقای منتظری کمتر سابقه ای در میان فقهای شیعه داشته است. فتوای ایشان در خصوص حقوق بهائیان نمونه ای از نوآوری و در عین حال مواضع شجاعانه ایشان است. کمتر فقیهی در سده معاصر با چنین جسارتی درباره حقوق بهائیان و سایر جریان های عقیدتی اعلام موضع کرده است. آثار متعدد فقهی ایشان اینک یکی از منابع جدی در حوزه علوم حوزوی به ویژه فقه و اصول به شمار می‎رود.

2 - آیت الله منتظری گذشته از برجستگی فقاهتی و نوآوری های

ناوبری کتاب