صفحه ۲۸۳

هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو "صدیقه وسمقی"

شکست صولت بیداد را شجاعت تو ____ هزار مرتبه تعظیم بر صداقت تو
به روزگار سکوت و تغافل و تقصیر ____ بلند، بانگ تو بود و بلند، همت تو
دلیر بودی و تنها میان معرکه ها ____ فراز شد سر آزادگی ز رایت تو
در این زمانه تاراج دین و عقل و شرف ____ پناه برده شریعت به کوی حرمت تو
چنان به خاک زدی پشت اهرمن را سخت ____ که قد نکرد دگر راست، پیش قامت تو
دلیل خصم که دشنام بود دشنه و زور ____ چه پست باشد و بیهوده پیش حجت تو
نمانده بود ز تقوا و زهد دیگر اثر ____ بدون دامن سبز تو و طهارت تو
شکست قامت عدل و فتاد رایت داد ____ کجاست دست نوازشگر حمایت تو؟
تو مرهم و، تو حکیم و، تو یاور مظلوم ____ حقیر، هر چه جز این بود پیش عزت تو
چنان که جاری و سر سبز بودی و سرشار ____ شکوه مطلع نوروز باد هجرت تو
30 آذرماه 1388

ناوبری کتاب