صفحه ۲۸۲

معنوی خود شناسند.

در زندگی آموخته ام که سیستم های عقیدتی، فرهنگی و یا حقوقی برای آنند که در هر کشاکش به ما کمک کنند که تصمیم به عمل خیر و دفاع از حق را، از تصمیم به عمل شر و ارتکاب ستم را از هم تشخیص دهیم. و من، فرخ نگهدار، از شاگردان مشتاق آیت الله منتظری و شیفته روش او در این تشخیص هستم. من از محضر او آموخته ام که هر سیستم عقیدتی، فرهنگی یا حقوقی را می‎توان و باید چنان تعبیر کرد که تصمیم و عمل تو به حق هر چه قرین تر گردد و از ظلم تا هر حد ممکن دورتر شود. من از آیت الله منتظری آموخته ام که کسانی که از نظام های موجود نمی توانند یا نمی خواهند به حد اعلا به سود خیر بهره کشی کنند، هم کمتر راهگشای تحول آن نظام ها در سمت مثبت هستند؛ و هم اطمینانی نیست که آنها، پس از تغییر، نظام تازه را در خدمت عمل خیر به کار گیرند. من از آیت الله منتظری آموخته ام که حتی در بسته ترین سیستم ها هنوز هم برای همه کس جایی بس فراخ برای پای بند ماندن به انسانیت و دفاع از حق و برای تغییر باقی است.

این روزها از نقطه نقطه ایران سیل سوگواران به سوی قم روان است. میلیون ها ایرانی که امروز بر سر خاک آیت الله منتظری بر سیره و میراث او تأمل می‎کنند بی هیچ چشم داشت و پاداش، از صمیم قلب دعا و آرزوی خیر بدرقه راهش می‎کنند. آنها بی گمان پیش خود اجر و قرب او را با آن شخص به قدرت نشسته قیاس می‎کنند.

کدام لذت بالاتر از لذت ولایت بر قلب هاست ؟ و کدام ذلت پست تر از دریدن قلب ندا، و یا چشم پوشی بر آن است ؟

ناوبری کتاب