صفحه ۲۸

برای خدا، هرچند به زیان خودتان، پدر و مادرتان و خویشاوندانتان...، (نساء، 135).

و در مورد آفت بغض: ای مؤمنان، همواره ایستاده برای ارزش های الهی و شاهدانی برای عدالت باشید. مبادا دشمنی با گروهی شما را به بی عدالتی وادارد، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک تر است، (مائده، 8).

منتظری، به راستی از ابتلای این دو آفت به سلامت رست؛ هم در دفاع از حق، به زیان خود، خانواده و خویشانش عمل کرد؛ و هم از حقوق مخالفین، تا جائی که می‎توانست به قیمت فداکردن امنیت و آسایش خود دفاع کرد. او "نماد دفاع از حقوق مخالفین" در نظامی شد که حق فقط در پیروی از مقام ولایت مطلقه فقیه فهمیده می‎شود.

منتظری بر خلاف کسانی که دین و ایمان نداشته را به ارزانی به دنیای پست خود فروختند و همچنان می‎فروشند، تجارت پر سودی داشت؛ هم آبروی دنیا کسب کرد و هم آبروی آخرت. هم مردم را راضی کرد و هم خالق مردم را. و این است آن رستگاری عظیم.

ای نفس به آرامش رسیده، برگرد به سوی پروردگارت، خشنود شده و خشنود کننده، در صف بندگان من و به بهشتم درآی، (فجر، 27 تا 30).

سی ام آذرماه 1388

ناوبری کتاب