صفحه ۲۷۵

چهره ای ماندگار ساخته است که می‎تواند سرمشقی بی بدیل برای فقیهان آزاداندیش آینده این ملک باشد. بی شک آینده فقاهت از آن اندیشه های آیت الله منتظری است. این است که می‎توان گفت او یکی از زیرک ترین فقیهان دوران بود، "ساده لوحان" آنان اند که فراست، هوش و تیزبینی الهی او را درنیافته، دربند دنیایند و "نکرا" را زیرکی می‎نامند ! از منظر نگارنده، گویی که مرحوم آیت الله منتظری، یک محی الدین عربی برای فقه تشیع است که سراسر زندگی اش تفسیر ابیات آغاز این نوشتار است.

ناوبری کتاب