صفحه ۲۷۲

فقیه حق اندیش و انسان کیش "مهدی میر قیوم نیا"

محی الدین عربی، یکه سوار عرصه عرفان می‎گوید:

"لقد کنت قبل الیوم أنکر صاحبی اذا لم یکن دینی الی دینه دانی
لقد صار قلبی قابلا کل صورة فمرعی لغزلان، ودیر لرهبان
و بیت لاوثان و کعبة طائف و ألواح توراة و مصحف قرآن
أدین بدین الحب أنی توجهت رکائبه، فالحب دینی و ایمانی"

یعنی: پیش از این چنان بودم که اگر دینم با دین و مرام هم صحبتم نزدیک نبود؛ با او به مخالفت برمی خاستم ! اما اکنون قلبم چنان شده است که پذیرای هر صورتی است، هم چراگاه آهوان، هم دیر راهبان، هم بتکده بت ها ! هم الواح برای تورات، هم مصحف برای قرآن شده است. دین من دین حب است که خودم مرکب هایش را راه انداخته ام. پس محبت دین و ایمان من است.

1 - در مباحث اصول فقه شیعی، مبحثی با عنوان "مستقلات عقلی" مطرح می‎شود. مراد از مستقلات عقلی آن دسته از اموری هستند که نیازی به بیان شرع ندارند مانند خوبی عدالت و بدی ظلم. حکم عقل برای اتمام حجت در اینگونه موارد کافی است.

2 - وجود مستقلات عقلی در مبادی فقه شیعه، بیانگر این حقیقت است که انسان ها مستقل از دین، حقوق مشترکی دارند که به انسان بودن انسان مربوط است و نه به دین داری یا بی دینی او ! این حقوق "انسان بما هو انسان" را حقوق اساسی می‎نامند.

ناوبری کتاب