صفحه ۲۵۴

بایست یاد و نام او را گرامی دارند، نام و یاد او پاسداشت آزادی و مردم دوستی و محبت است.

بیش از همه از مراجع عظام تقلید و عالمان وارسته دینی و دانشگاهیان انتظار می‎رود، در این سوگ عظیم سخن بگویند. حکومت بی تردید پریشان و سرگردان خواهد بود که با تشییع جنازه ایشان چه کند. سال ها پیش وقتی آیت الله منتظری از زندان شاه آزاد شده بود، امام خمینی در پیامی برای ایشان نوشتند:

"جنایتکاران به شما و ملت، از سایه شما رجال عدالتخواه می‎ترسند."

آن واهمه ها همچنان باقی ست. تا استبداد زنده است، نام و یاد آیت الله منتظری مثل چراغی می‎سوزد. مثل آیه نور شعله می‎کشد و راه را نشان می‎دهد. در روزگاری که تحریف دین و ارزش ها مهمترین فتنه است و آدمکشان - گزارش جوان کشی شان را در زندان کهریزک اعلام کردند - با امامان معصوم سنجیده می‎شوند و منتقدان و مخالفان هتک می‎شوند و تهدید به زندان و طرد... نام آیت الله منتظری یک حجت است که اسلام و مسلمانی روایت دیگری دارد بری از قتل و آزار و حبس و شکنجه و دروغ و خرافه.

تو در نماز عشق چه خواندی

که سال هاست

این شحنه های پیر

از مرده ات هنوز پرهیز می‎کنند؟

ناوبری کتاب