صفحه ۲۴۹

نگاه بدیع به فقه "رسول منتجب نیا"

به تعبیر حضرت امام، آیت الله العظمی منتظری (ره) فقیهی عالیقدر و مجاهدی بزرگوار و نستوه بودند و قطعا جزء مراجع عظیم الشأن و طراز اول شیعیان محسوب می‎شدند. ایشان از فقهای بزرگ و مجتهدان صاحب نظر و صاحب مبنا بودند. دارای دیدگاه و تفکر فقه حکومتی و نظام یافته بودند. ایشان فقه را مجموعه ای که در آن به همه نیازهای جوامع بشری پاسخ داده می‎شود می‎دانستند که دارای نظام های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و مسائل حکومتی را منطبق با دیدگاه حضرت امام و اندیشه انتخاباتی و اندیشه ای که در فرمایشات امام و در قانون اساسی متبلور شده و از آیات قرآن و روایات اهل بیت استنباط می‎کردند. دیدگاه فقهی و اصولی ایشان و حتی نظرات فلسفی و تفسیری ایشان، نگاه ایشان به نهج البلاغه، نگاه بدیع، جدید و عمیقی بود. بنابراین در زمینه علمی دارای مقامی بسیار عالی و ممتاز بودند. نوشته های ایشان، آثار ارزشمندی که از ایشان در زمینه علوم مختلف باقی مانده است و همین طور شاگردان فاضل و بزرگواری که در درس ایشان پرورش یافته اند، خود شاهد و گواه روشنی بر این ادعاست.

ناوبری کتاب