صفحه ۲۳۷

میراث فقهی و سیاسی آیت الله منتظری "مجید محمدی"

:نظارت فقیه و مبانی فقهی حقوق بشر

شخصیت و آثار و مواضع آیت الله منتظری و تحول آنها منعکس کننده بخشی از تاریخ تحولات سیاسی و فقهی در ایران است. آیت الله منتظری به عنوان فردی که در تمام تحولات سیاسی پنج دهه اخیر حضوری فعال داشته، هم در موضع گیری ها و بیانیه ها، هم در آثار مکتوب، هم در دروس حوزوی، و هم در شاگردانی که پرورش داده سنتی را به یادگار گذاشته است که به عنوان یک گزینه در برابر دیگر گزینه ها در بسیاری از تحلیل های گفتمانی و مباحث پایه و بنیادی در مورد اندیشه سیاسی معاصر و فقه سیاسی در ایران مطرح بوده و خواهد بود.

زندگی سیاسی و خط مشی عملی منتظری به خاطر ایستادگی در برابر حاکمان جبار زمانه، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، مخالفت با شکنجه و زندانی کردن و اعدام مخالفان، سال ها پرداختن هزینه برای دیدگاه هایش در زندان و حصر خانگی، تواضع در برابر مردم، شجاعت پس گیری مواضع غلط گذشته (مثل حمایت از اشغال یک سفارت در کشور)، و بازبودن در خانه اش به عنوان یک فقیه و مقام عالی رتبه حکومتی به روی همه مردم با دیدگاه ها و ایدئولوژی های متفاوت و متضاد در خاطر ایرانیان باقی خواهد ماند.

اما در حوزه نظر و اندیشه، در میان انبوهی از موضوعات که این فقیه

ناوبری کتاب