صفحه ۲۳۶

حاضر محتوا و معنائی قابل احترام بخشید. موج گسترده اندوه و حسرت که از فقدان این مرجع دینی مظلوم به صورت غیرقابل انکار، بر جان ملت ایران نشسته، نشان می‎دهد که او در همه مراحل سرنوشت ساز زندگانی اجتماعی و سیاسی اش از عهده امتحانات الهی و خدمت به خلق سرفراز بیرون آمده است. اینک مرگ او مایه عبرت و تنبه اقران و معاصران گردیده است. آنان ببینند که مردی از زمره آنان چون دین به دنیا نفروخت چگونه محبوب خدا و محبوب دلها گشت و چه سان نام او در تاریخ مسلمانان جاودانه گردید.

رحمت فراوان خداوند بر او باد که عاش سعیدا و مات سعیدا.

ناوبری کتاب