صفحه ۲۳۰

وجود ندارد. اما [ . . . ]

سوم - میراث آیت الله منتظری:

درگذشت آیت الله منتظری را می‎توان درگذشت نظریه ولایت فقیه به شمار آورد. نظریه ای که حتی یک دلیل برای تثبیت آن وجود ندارد، بزرگ ترین نظریه پرداز خود را از دست داد.

شجاعت و صبرش، نجابت و پاکی اش، صفا و خلوص اش، کرامت و پرهیزگاری اش، همه و همه احترام ویژه ای برای او ایجاد کرده بود که مانع از انکار ته مانده های ولایت فقیه (نظارت فقیه) توسط دوست داران ایشان می‎شد.

نظریه ولایت فقیه نظریه ای است که تصورش موجب تکذیبش می‎شود. جمهوری اسلامی [ . . . ] مجری احکام فقهی نیست. اکثریت قوانین و سیاست هایی که اجرا می‎شوند، هیچ ربطی به فقه ندارند و نمی توانند داشته باشند؛ برای این که دین به طور کلی در این حوزه ها ساکت است.

ولایت مطلقه فقیه که آیت الله خمینی تئوریزه کرد، برای حفظ قدرت مجاز است همه احکام اولیه اسلام را تعطیل کند. حتی استالین هم جرأت نکرد بگوید برای حفظ نظام سیاسی (قدرت) می‎توان کل احکام و اصول مارکسیسم را تعطیل کرد، اما آیت الله خمینی گفت و در پایان هم افزود: "و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم".

او بود که به ولی فقیه اجازه داد کلیه قراردادهای خود با مردم (قانون اساسی و...) را یک جانبه لغو کند. (1)

نظام ولایت مطلقه فقیه موجود، همان چیزی است که آیت الله

ناوبری کتاب