صفحه ۲۰۰

ولایت بر قلوب فاصله روش [ . . . ] تا روش منتظری است. 2 - [ . . . ]

"اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمة الله علیه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته اند. ایشان فقیهی متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند. دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی های زیادی در این راه تحمل کردند".

این فقیه اگر بزرگوار بود چرا بیست سال از [ . . . ] دشنام و ناسزا شنید؟ از روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده [ . . . ] اداره می‎شود نمی گویم، فقط یک نمونه از سخن خودتان را به یادتان می‎آورم خطاب به نیروی مقاومت بسیج در تاریخ 5 آذر 1376 دقیقا 12 سال قبل (به نقل از سایت رسمی خودتان).

شما این فقیه بزرگوار را اینگونه توصیف فرمودید: "دشمن گاهی با ده واسطه یک فرد ساده لوح و بیچاره ای را تحریک می‎کند که حرفی را بزند و یا موضعگیری غلط و ناشیانه ای را انجام دهد؛ و ممکن است چنین فردی، حتی خودش هم نداند که عامل دشمن است." شما این فقیه متبحر را متهم کردید که "به راحتی بتوانند ذهن او را عوض کنند و او را به اشتباه بیندازند". [ . . . ] آنگاه در تعریض به همین استاد برجسته گفتید: "مرجعی که فریب نمی خورد و تبلیغات دشمن، ذهن او را نمی سازد و مرجعی که تحلیل سیاسی خود را از رادیو اسرائیل نمی گیرد، خیلی ارزش دارد."

ناوبری کتاب