صفحه ۱۹۱

"از عذاب پروردگارشان بیمناک اند" و "امانت ها و پیمان خود را رعایت می‎کنند" و "بر شهادت های خود ایستاده اند."

مصداقی عالی از آنان که "بر خدا اعتماد می‎کنند و خدا ایشان را بس است"؛ (و من یتوکل علی الله فهو حسبه) (طلاق، 3)

شاخصی از (قوامین بالقسط) و (شهداء لله) (نساء، 135): "مؤمنانی که پیوسته برای عدالت قیام می‎کنند و برای خدا گواهی می‎دهند." آنهایی که تنها و تنها به خدا توکل می‎کنند: (و علی الله فلیتوکل المؤمنون) از همان مؤمنانی که (قوامین لله) و (شهداء بالقسط)اند (مائده، 8): آنهایی که "برای خدا به داد برخاستند و به عدالت شهادت دادند."

آیت الله منتظری بیش از نیم قرن، استوار و صابر کوشید؛ و نمونه ای عالی شد از مؤمنانی که در راه حق، "پایداری می‎ورزند" (انفال، 45)

ایشان از جمله مؤمنانی بود که خود را در موقعیت "انصار الله" قرار دادند (صف، 14): کارهای شایسته کردند (عملوا الصالحات) و برای ایشان (اجر غیر ممنون) "پاداشی بی منت خواهد بود" (تین، 6).

(جزاؤهم عند ربهم... رضی الله عنهم و رضوا عنه)؛ "پاداش آنان نزد پروردگارشان است... خدا از آنان خشنود است (و خلق خدا نیز) و آنها نیز از خدا خشنود" (بینه، 8).

آیت الله منتظری اینک با وجدانی آسوده، در پناه حضرت حق، آرام گرفته است؛ ایشان به مثابه "مؤمنی حقیقی"، نمونه ای ماندگار از آنهاست که (آمنوا و عملوا الصالحات، طوبی لهم و حسن مآب) (رعد، 29) کسانی که "ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند؛ خوشا به حال شان و خوش سرانجامی دارند."

ناوبری کتاب