صفحه ۱۸۳

وارد می‎کند، شاکی هستند.

ایشان خواهان این بود که در این مورد تحقیق کند که آیا واقعا چنین چیزی صحت دارد یا خیر؟ و با توجه به شناختی که از من داشت، تجربه و نظر من در این مورد چه بود؟

او در سال 76 به دنبال مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه ای به مدت پنج سال در حبس و حصر خانگی به سر برد. در این مدت آیت الله منتظری به رغم اعمال فشارها از جانب حکومت، تا پایان عمر خود، حامی اصلاحات، حقوق بشر، آزادی های سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.

اکبر گنجی می‎گوید: "آیت الله منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی را از اول انقلاب تاکنون طی کردند. ابتدا این بود که ایشان بحث ولایت فقیه را مطرح کردند، البته نه آن چیزی که بعدها تبدیل به ولایت مطلقه فقیه شد.

ایشان در گام های بعدی این اندیشه را تغییر دادند و ولایت فقیه را تبدیل به نظارت فقیه کردند، و بعد تمامی حقوقی که امروزه به آن حقوق بشر و آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی می‎گویند را در دستگاه حقوقی خود وارد کردند و به نوعی اینها را در همان تفکر سنتی که فقهای ما دارند بازسازی کردند و از این جهت تحول مهمی ایجاد کردند.

آن چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چهارچوب همان فقه سنتی با همان قواعد و روش هایی که آن فقه دارد، این اندیشه های مدرن مانند آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان و دفاع از حقوق شهروندان بهایی را وارد این دستگاه کردند. اندیشه و

ناوبری کتاب