صفحه ۱۷۳

تقدیم به بیت مرجع مظلوم و مجاهد همیشه جاویدمان "محمد قدیری"

اعلم و اتقای فقیهان، عادل، منتظری ____ اصدق و اشجع منتظران صابر، منتظری
عالمی عامل و کامل، نایاب، منتظری ____ بر هر مرام و مسلکی امام و مقتدا، منتظری
سندی زرنگار و به تاریخ ماندگار، منتظری ____ ستیز با ظالمان و یاور مظلومان، منتظری
عاقبت آزاد شد از دار فنا، منتظری ____ به رب کعبه چو حسین، علی رستگار، منتظری
احرار جملگی همه سوزند از غم فقدان، منتظری ____ بارالها مهدیت، یا صبری بزرگ جای منتظری

ناوبری کتاب