صفحه ۱۷

عاش سعیدا و مات سعیدا"حسین ارغوانی"

حضرت آیت الله منتظری از میان ما رفت. او عمری با برکت و سراسر رنج و مبارزه داشت. او با عزت و بزرگی و با شجاعت و شهامت زیست و از احدی به جز خدا نترسید و هیچ مصلحتی را بر بیان حق و حقیقت مقدم نداشت و با عزت و بزرگی از دنیا رفت. او خود را وقف مبارزه و مردم و ایران و اسلام نموده و شخصیتی بی نظیر بود. او حقیقتا بی اعتنا به قدرت و بی علاقه به دنیا و زاهدی واقعی بود. نه زاهدی بی اعتنا به دنیای دیگران، بلکه زاهدی بی اعتنا به دنیای خود. زاهدی سیاستمدار و سیاستمداری نه قدرت مدار و مصلحت اندیش و مردم فریب که سیاستمداری آرمانگرا و اخلاق مدار. او براستی یک شیعه علی بود. او در دو قدمی رسیدن به قدرت همچون حضرت علی پشت پا به قدرت زد و حاضر به دروغ و تظاهر و ریا و نفاق نشد. او حجت را بر امام و مقتدایش تمام کرد. او از قدرت کناره گیری کرد و ماندن در قدرت و حفظ قدرت را به قیمت سکوت در برابر بی عدالتی و پایمال شدن حق انسانها را به هیچ عنوان تاب نیاورد.

او خود واضع نظریه ولایت فقیه و هم مفسر واقعی آن بود. او تبعیت از ولایت فقیه را براستی و درستی معنی کرد و با عمل خود نشان داد که تبعیت از ولایت فقیه یک تبعیت کورکورانه و مقلدانه و میمون وار و بدون حجت شرعی و عقلی و در قالب رابطه مرید و مرادی و رابطه ای یک طرفه و یک سویه نیست. او نشان داد که تبعیت از ولی فقیه تا وقتی

ناوبری کتاب