صفحه ۱۵۵

که در ابتدا و انتهای کلام می‎نشیند، مسیر مردم بیدار شده ایران شده است.

آیت الله منتظری عمری مبارزه کرد تا غبار از آئینه دین بزداید، تا استبداد را در هر شکل و جامه ای براند، تا از حریت بگوید و انسانیت. روز سی آذر، مردم نشان دادند که صدای او را شنیده اند و آرمان های او را مطالبه می‎کنند و فریاد می‎زنند. نشان دادند که حصارهای بلند سانسور و حصرهای غیر انسانی را کفایتی نیست.

ناوبری کتاب