صفحه ۱۳۹

آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت "فضل الله صلواتی"

مرد خدا مجاهد عالی مقام رفت ____ با پاکی و صلابت و با احتشام رفت
دانای پاکباز و شجاع و ستم ستیز ____ با عزت خدایی و با احترام رفت
آن تالی حقیقت عصمت، مدار دین ____ آن نایب به حق نبی و امام رفت
آن محور عدالت و آزادگی و عشق ____ آن مقتدا و مفتی شیرین کلام رفت
آن سمبل مقاومت و جلوه جهاد ____ آن حوزه را ستون و شرف را تمام رفت
آن مرجع مسلم و آن روح انقلاب ____ آن حافظ شریعت و یار امام رفت
او خار چشم دشمن و حامی انقلاب ____ آیینه تمام نمای امام رفت
بنیاد عدل و نهضت و ایمان و مردمی ____ در راه عشق دوست، به حق مستدام رفت
اندر مسیر حق و حقیقت قدم نهاد ____ فارغ ز خویش و زمزمه ننگ و نام رفت
مسند نشین حکمت و تفسیر و فلسفه ____ فقه و اصول و سنت و علم کلام رفت
حق در وجود او متجلی و معرفت ____ آن پایگاه خدمت بر خاص و عام رفت

ناوبری کتاب