صفحه ۱۳۸

فارسی، 19 آذر 88.

(2) برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به وب سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخش مربوط به عدالت انتقالی، و نیز وب سایت انجمن اجتماعی دادخواهان افغان.

(3) خاطرات آیت الله منتظری، جلد دوم، صفحه 1096 و 1097.

(4) خاطرات آیت الله منتظری، جلد اول، صفحه 627.

(5) همان، صفحه 628.

(6) محسن سازگارا، گفتار روزانه، 25 آذر 88.

(7) سخنرانی میرحسین موسوی در جمع دانشجویان کرمان.

(8) سخنرانی محسن کدیور در دانشگاه کلمبیا، 20 ژوئن 2009.

(9) اکبر گنجی، نامه ای به همه، رادیو زمانه، 9 مرداد 86.

(10) خاطره و بخشش، مصاحبه با پل ریکور، رامین جهانبگلو، فصلنامه گفت و گو، شماره 22، ص 37.

ناوبری کتاب