صفحه ۱۱۷

در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت "رضی الله سعادتی"

نعمت پر فیض ما از دست رفت ____ مرجع دلسوز ما از دست رفت
عالم علم الهی در میان خیل یاران ____ استاد علم و عرفان و ادب از دست رفت
پیشوای مخلص خوبان در این زمان ____ در میان خوب خوبان از دست رفت
کس ندانست حق این انسان کامل را چه بود ____ هر چه بود ماند گردن ما و از دست رفت
آن فقیهی که دل خوبان همه همراه اوست ____ ما یتیمان دیده گریان پدر از دست رفت
زنده ام یاد توام ای تو یاد جملگان ____ در دلم آتش نهان است که یار از دست رفت
انس گرفتی با فقیران در تمام عمر خود ____ اشک ریزانند فقیران یار ما از دست رفت
در نوای تو چنان سوزم نه شب دارم نه روز ____ ناله ها کردم دلارام ما از دست رفت
پر توان مردی ندیدم این زمان ____ این چنین روزی خدایا یار ما از دست رفت

ناوبری کتاب