صفحه ۱۱۶

از سکنه خواهد کرد و تنها کسانی را تسکین خواهد داد که خواهان ناهمسازی تاریخی نهاد سنت و نهاد مدرنیته هستند.

تاریخ صد ساله اما گواه است که نایینی ها و منتظری ها همیشه در تاریخ روحانیت ایران بوده اند و به همت آنان بوده که جامعه ایرانی از گسست های زیانبار سنت و مدرنیته تا حدی مصون مانده است.

همین تاریخ دگراندیشان را تسلی می‎دهد و برآنشان می‎دارد که بگویند:

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاک است

ناوبری کتاب