صفحه ۱۱۳

مصلحت گرایانه که به ارزش های ماندگار تاریخی نظر داشت.

منتظری به دورانی از آیت الله خمینی و نظریه ولایت مطلقه فقیه، استبداد دینی، سرکوب خشونت آمیز منتقدان و... انتقاد کرد که همه جناح های حکومتی، حتی چهره هایی که اکنون به رهبران جنبش اعتراضی بدل شده اند، با سرکوب و استبداد همراه و از آیت الله خمینی تبعیت می‎کردند.

آیت الله منتظری [ . . . ] با آزار و سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت مخالفت کرد و رنج سال ها حصر خانگی، فشار تبلیغاتی و آزار و تعقیب سازمان یافته را به جان خرید.

آیت الله منتظری از همان نخسین روزهای جنبش اعتراضی اخیر به حمایت همه جانبه از آن پرداخت و خود به یکی از مهم ترین منتقدان نظریه ولایت فقیه خود بدل شد و... و این همه، که آقای خامنه ای در پیام خود انکار یا پنهان می‎کند، جوهره وجودی و پاره اصلی هستی او بود.

بخش دوم: [ . . . ]

آقای خامنه ای در بخش دوم پیام خود به انتقاد منتظری از سرکوب، شکنجه و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی به دوران خمینی اشاره می‎کند تا نزدیک به دو دهه مبارزه سرسختانه او را با رهبری خود و با نظام استبداد کنونی انکار یا پنهان کند.

آقای خامنه ای از مخالفت منتظری با شکنجه و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 با عبارت "امتحانی دشوار و خطیر" در "اواخر عمر" آیت الله خمینی یاد می‎کند.

از منظر آقای خامنه ای مواضع انتقادی منتظری در آن روزگار، و به تبع آن مواضع اپوزیسیونی او به دوران رهبری آقای خامنه ای، نه فقط

ناوبری کتاب