صفحه ۱۱۱

پیام خامنه ای در مرگ منتظری "فرج سرکوهی"

آقای خامنه ای در بخش اول پیام کوتاه خود به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری پاره نه چندان مهم و کم رنگ هستی فقهی او و مبارزات آرشیوی او را علیه استبداد شاهنشاهی تأیید می‎کند تا پاره اصلی هستی سیاسی فکری، جوهره وجودی، دلیل اصلی محبوبیت گسترده منتظری در میان روحانیون و مردم و مبارزه پیگیر، زنده و اکنونی او را با استبداد دینی و ولی فقیه به دوران رهبری خود و آقای خمینی انکار یا دست کم پنهان کند.

[ . . . ]

بخش اول: تأیید برای انکار

آقای خامنه ای در بخش اول پیام خود "فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسین علی منتظری" را "فقیهی متبحر و استادی برجسته" معرفی می‎کند که "شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند".

آقای خامنه ای مبارزات پیگیر آیت الله منتظری را علیه استبداد شاهنشاهی به دوران پهلوی دوم و علیه استبداد دینی ولی فقیه به دوران جمهوری اسلامی به دومی محدود می‎کند و می‎نویسد "دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی های زیادی در این راه تحمل کردند."

آقای خامنه ای در بخش اول پیام خود با ذکر صفت "آیت الله" مرجعیت منتظری را، که دستگاه های تبلیغاتی دولتی به فرمان او تاکنون

ناوبری کتاب