صفحه ۱۱۰

کمبودی جدی است اما کردار او، و نه لزوما همه مواضع و نظریات او، برای برخی مراجع تقلید جوان تر متمایل به اصلاح طلبان مذهبی الگویی کارساز است تا جای خالی او را در جنبش اعتراضی و در فقه شیعه پر کنند هر چند دستیابی به گستره نفوذ، اتوریته مذهبی، خصوصیات شخصی و فکری و کارنامه درخشان آیت الله منتظری به آسانی ممکن نیست.

ناوبری کتاب