صفحه ۱۰۹

خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، یاران چندانی نداشت اما به دوران رونق جنبش اعتراضی، در آستانه ماه محرم و به روزگاری درگذشت که "ترس از استبداد" در روان شناسی جمعی و ذهنیت لایه های مهمی از جامعه شکسته و برخی روحانیون و جناح های مهمی از حکومت اسلامی نجات این نظام را جز با اصلاح رادیکال آن ممکن نمی دانند.

آیت الله منتظری به دورانی که جنبش اعتراضی در اثر ضربه و شکست سال 60 یکی از سیاه ترین دوران های رکود خود را تجربه می‎کرد، پرچم مقاومت و ایستادگی برافراشت، در اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، در میان حکومتیان تنها بود، در انتقاد از رهبری آقای خامنه ای و ولایت مطلقه فقیه نیز از حمایت چندانی در میان لایه های مذهبی برخوردار نبود، اما با ظهور جنبش اعتراضی اخیر حمایت و محبوبیت گسترده مردمی را تجربه کرد و با تمامی توان خود به حمایت از جنبش برخاست و به زمانی درگذشت که محبوبیت او بیش از هر دوره دیگری بود و لایه های مهمی از مردم، حتی بخش مهمی از هواداران سابق آقای خمینی، درستی مواضع او را دریافته اند.

آیت الله منتظری از منظر سیاستمداران میانمایه مصلحت و عمل گرا، که محاسبه قدرت بر مبنای عوامل روز را مهم ترین سنجه و عنصر واقع گرایی سیاسی تلقی می‎کنند، مصلحت گرا نبود اما چون آرمان گرایی پی گیر به تاریخ و به معیارها و ارزش های ماندگار نظر داشت.

فقدان آیت الله منتظری برای لایه های مذهبی جنبش اعتراضی

ناوبری کتاب