صفحه ۸۲

آن پیر آزاده به آرامشی ابدی در جایگاهی والانزد خداوند خویش رسیده است.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

29 آذر 1388
دکتر محمد ملکی (زندان اوین)، قدسی میرمعز،
مریم ملکی، موگه ملکی، ابوذر ملکی، عمار ملکی

ناوبری کتاب