صفحه ۷۹

بقاء و دوام عمر شریفتان را از درگاه حضرت باری تعالی عزوجل مسألت دارم و امیدوارم پیوسته در کنف عنایات و توجهات او بر توفیقات بیشتر در خدمت به ملک و ملت نایل آیید.

سید علی اصغر غروی

ناوبری کتاب