صفحه ۷۵

پیام تسلیت جناب آقای طاهر احمدزاده

(من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه
فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
لیجزی الله الصادقین بصدقهم...)
(سوره احزاب، آیات بیست و سوم و بیست و چهارم)

از جمله مؤمنان، آزادمردانی هستند که بر سر عهد و پیمان با خدا و خلق او وفادار ماندند، بعضی به دیدار حق رفتند و بعضی در صف نوبت خود قرار دارند و از قول خود و عهدی که بسته بودند هیچ چیز را تبدیل نکردند. خدای متعال پاداش آنان را تضمین کرده است...

... و مرحوم آیت الله منتظری از مصادیق بارز این مومنان بود. در دوران اوج بی اخلاقی های سیاسی، او سمبل و نمونه روشن و بارز یک سیاستمدار اخلاق مدار بود که می‎تواند الگویی برای نسل فعلی و نسل های آینده کشورمان باشد.

او نشان داد که اصل، حفظ حقوق انسان هاست و نه حفظ نظام، زیرا که اگر حقوق مردم رعایت نشود از حکومت اسلامی به جز پوستین وارونه و بی خاصیت چیزی باقی نمی ماند.

او در دورانی که قائم مقام رهبری بود به بهبود حال زندانیان توجه ویژه داشت و به آزادکردن آنان اصرار می‎ورزید که نویسنده، خود از جمله این زندانیان بود. ولی آن گاه که احساس کرد دیگر نمی تواند منشاء اثر باشد ابوذروار اعتراض کرد و عطای حکومت را به لقایش بخشید.

ناوبری کتاب