صفحه ۴۰

پیام تسلیت مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

به نام خدا
انا لله و انا الیه راجعون

روح ملکوتی و ناآرام فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری از زندان تن رهایی و در جوار حضرت دوست آرام و قرار یافت. برجستگی ها و توانمندی های فقهی، ایشان را در جایگاه برجسته ترین فقیه شیعه تاریخ معاصر قرار داده است.

در کنار شخصیت وزین علمی، آزادگی و آزادمنشی، عدالت خواهی و خردگرایی از ویژگی های شخصیتی ایشان به شمار می‎رود.

این فقیه بزرگوار با پیوند دینداری و مردم سالاری چهره ای رحمانی از دین ارائه کرد. تکیه بر حقوق انسانی به عنوان مبانی فقهی و لزوم توجه به ملزومات آن مورد تأکید این فقیه بزرگوار و آزادمنش قرار گرفت.

تأکید بر حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حقوق همه انسانها صرف نظر از نگرش ها و گرایش های سیاسی و دینی آنان پیامد به رسمیت شناختن و احترام به حقوق انسانی، مورد پذیرش ایشان است. وحدت مسلمانان و فرقه های گوناگون مذهبی از دغدغه های همیشگی ایشان بود و در این راه از هیچگونه کوششی فروگذار نکردند.

دل نبستن به مقام های دنیوی و پذیرش تنگناها و دشواری های فراوان و حصر طولانی خانگی از پایداری ایشان در هدف نکاسته و

ناوبری کتاب