صفحه ۲۳

از خدای رئوف و رحیم درخواست می‎نمایم آن مرتحل محترم را که در چند فتوا، به فقه مظلوم و مهجور قرآنی متمایل شده بودند با اولیائش محشور فرماید.

قم المشرفه - محمد صادقی تهرانی
یکشنبه 1388929

ناوبری کتاب