صفحه ۹۹۹

نظریه یکشنبه: مفاد گزارش و نظریه شنبه صحیح به نظر می‌رسد. ظاهراً سران جبهه ملى قصد دارند با انجام اجتماعات آرامى ضمن بازگو کردن عقاید خود، اعتماد دولت را به برگزارى چنین تجمعاتى نسبت به خود جلب کنند و ناخشنودى آنان نیز از عدم کنترل قسمت اخیر برنامه روز 15736 شاید به همین خاطر باشد. حاتم نظریه چهارشنبه: نظریه یکشنبه صحیح است. آرزو دایره بررسی، بهره‌بردارى شود. 19/7 67908 بایگانى شود. 26736 (س ش377)

ناوبری کتاب