صفحه ۹۹۷

1ـ مریم ملکى فرزند علی‌اکبر 17ساله محصل. 2ـ روحى ظهور سعادت فرزند عبدالعلى 42 ساله خانه‌دار. 3ـ اعظم(کبری) عظیمى فرزند محمدنبى 20 ساله معلم. 4ـ بتول محمد بیدهندى فرزند ماشاالله 20 ساله دانشجو. 67908 بایگانى شود. 19736 در بولتن درج شود. 20736 (س ش376)

ناوبری کتاب