صفحه ۹۸۷

گزارش خبر
تاریخ: 14736سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 12، ص508. منبع: همکار افتخارى مرتضوی از: کمیته عملیاتى مستقر در اوین موضوع: توزیع تراکت در بازار تهران

در تاریخ 13736 تعداد زیادى تراکت پلی‌کپى شده به امضاى "جمعى از مسلمانان ایران" در بازار تهران توزیع شده و طى آن از مردم مسلمان تهران دعوت گردیده تا براى رجعت خمینى و آزادى زندانیان ضد امنیتى از جمله طالقانى و منتظرى روز جمعه 15 مهرماه سال جارى عموماً روزه گرفته و مقارن ساعت چهار بعدازظهر در صحن حضرت عبدالعظیم(ع) حضور به هم رسانند.

نظریه شنبه: انتشار تراکت صحت داشته و به نظر می‌رسد این اقدام به وسیله داریوش فروهر و یا طرفداران وى صورت گرفته است. نظریه یکشنبه: چند نمونه از تراکت‌‌‌هاى مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد. گیرندگان خبر: 312 نهاوندی‌پور 14736 ازغندی

اداره یکم مجدداً امروز خبرى در بولتن درج و در اقدامات انجام شده متن لازم به نحوى که گفته بودم بنویسید. ثابتى 14736 دایره بررسی، بهره‌بردارى شود. 14/7 67908 بایگانى شود. 25736

ناوبری کتاب